Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Tmrr-Konzulting Kft

Társaság rövidített neve: Tmrr-Konzulting Kft

cégjegyzékszáma: 10 09 037284

székhelye: 3016 Boldog, Szabadság út 44.

elérhetősége: ugyfelszolgalat@udulotagokklubja.hu

képviselője: Nagy Ivett ügyvezető

 

mint Társaság (a továbbiakban: Társaság, Adatkezelő)

 

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

 

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a Tmrr-Konzulting Kft.-vel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik, a hozzájárulást bármikor, térítésmentesen visszavonhatja.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)).

 

Az Infotv. 3. § 7. pontjában foglaltak szerint „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.”

 

Az Infotv. 3. § 9. pontja kimondja, hogy „adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.”

 

Az Infotv. 3. § 10. pontja kimondja, hogy „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is

 

Az Infotv 3. § 22. pontja értelmében „harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végezne

 

 

 1. Adatvédelem

Elvek, szabályok

Adatkezelés elvei, szabályai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Megbízó / természetes személy esetében az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő (szerződéses viszony esetén):

 

 • név
 • lakcím / tartózkodási cím
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

 

adatmegküldés célja:   a megkeresések feldolgozása illetve ügyfélkör felkutatása

 

jogalapja:                  az Érintettek hozzájárulásán alapul

 

időtartama:               1 év – negatív megkeresés esetén, 5 év – pozitív megkeresés esetén

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az érintettek írásban juttathatják el a Társaság jelen tájékoztatóban meghatározott címére vagy e-mail címére.

 

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre:

A Társaság személyes adatokat a következő célok érdekében kezel:

 • A szolgáltatások felvétele

A kezelt természetes személyek adatok köre: ügyfél neve, lakcíme (tartózkodási helye), e-mail címe, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszám.

 

A felsorolt adatok megadása a szerződéses jogviszony fennállásának előfeltétele. Ezen adatokra szerződés teljesítése érdekében van szükség.

Ezen adatokat az Adatkezelő 5 évig őrzi meg.

 

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél fennállásának időtartamáig kezeli, az alábbiak szerint.

A tárolt személyes adatok körét a Társaság minden évben egyszer – első alkalommal 2019.-ben – felülvizsgálja. A felülvizsgálat során:

 1. törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait kizárólag Megrendelések/Kapcsolatok felvétele céljából kezeli, a kifogások benyújtási határidejének lejártát követő évben;
 2. törli azon ügyfél kapcsolattartók személyes adatait, akiknek adatait Ügyfélnyilvántartás vezetése céljából kezeli, az ügyféltől szerződéses jogviszony felmondását beérkezését követő 5. évben.

 

A kezelt adatok törlésének tényét 10 évig kerül megőrzésre.

 

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Akinek személyes adatait a Társaság kezeli, az a 2. pontban meghatározott módon jogosult:

 • kérni személyes adatainak teljes körű törlését;
 • visszavonni egyes meghatározott célú felhasználásokra vonatkozóan korábban megadott adatkezelési engedélyét;
 • kérni személyes adatai felhasználásának meghatározott célokra való korlátozását;
 • kérni hibásan tárolt személyes adatainak helyesbítését;
 • felvilágosítást kérni a róla tárolt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, mindazon címzettekről, akikkel személyes adatait közölték, az adatkezelés időtartamáról, a felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás jogáról, valamint a róla tárolt személyes adatok forrásairól.
 • panaszt benyújtani az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

A fenti jogok gyakorlásához az érintettnek hitelt érdemlően azonosítania kell magát.

 

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három munkanapon belül az arra jogosult személy megválaszolva, illetve törlés esetén kéri az informatikáért felelős személy ügyintézését.

 

Az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

 

 

 1. Adatok továbbítása

Harmadik személy, azaz senki más tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő az Adatokat papír és digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkatársai közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne férjenek.

 

 

 1. Vagyonvédelemmel összefüggő adatkezelés

 

 1. Egyéb információ

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

 

 

 1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html.

 

A Társaság tájékoztatja ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.

 

 

Tudomásom van róla, hogy jelen beleegyezésem önkéntes, és az Adatkezelővel szemben az adatkezelési szabályzatban megadott címeken bármikor visszavonhatom.